Логотип конференціїСекції

Голова: А.О.Стогній, Директор ВАТ "Інститут прикладної інформатики", член-кор. НАН України, д. ф-м. н., професор
Заступники голови: М.О.Сидоров, декан факультету НАУ, д.т.н., професор
Секретар: М.В.Лупандін, старший науковий співробітник, к.т.н.

Нагору Підсекція 4.1. Інженерія програмного забезпечення Нагору

Голова: М.О.Сидоров, декан факультетуНАУ, д.т.н., професор
Заступники голови: М.Ф.Радішевський, доцент, к.т.н.
Секретар: Ю.М.Крамар, асистент

26 квітня, 10-00, ауд. 5-403, корп. 5

1. К вопросу о качестве программного обеспечения критических систем авионики.
В.А.Тихомиров

2. Використання програмних метрик для оцінки властивостей компонентів програмного забезпечення вторичного використання.
В.А.Хоменко

3. Програмні агенти у дистанційному навчанні.
А.В.Гуменюк, М.О.Сидоров

4. Средства систематизации и поиска программных компонентов на примере среды программирования Borland C++.
Е.В.Степанова

5. Средства стилистики языков программирования.
Ю.М.Крамар

6. Авторские методы и средства электронных публикаций в Internet.
М.В.Оленин

7. Порівняльний аналіз комп'ютерних генераторів візуального оточення авіаційних тренажерів.
С.В.Кузнецов

8. Принципы формирования подвижной системы управления рулевыми поверхностями самолета в среде CAD/CAM/CAE.
А.Ф.Затолокин, Ю.В.Абрамов, Ю.А.Кравецкий

Нагору Підсекція 4.2. Комп'ютерна інженерія та прикладна інформатика Нагору

Голова: І.А.Жуков, завідувач кафедри, д.т.н., професор
Заступники голови: В.А.Фабричев, завідувач кафедри, професор, д.т.н.
Секретар: В.І.Мазур, старший викладач

26 квітня, 10-00, ауд. 5-117, корп. 5

1. Кодування інформації при автоматизації організаційно-економічних процесів.
В.А.Фабричев

2. Побудова уніфікованого комплексу технічних та програмних засобів для створення автоматизованих систем управління.
В.А.Фабричев

3. Автоматичне залежне спостереження.
А.І.Андрусяк, В.О.Клименко, Ю.М.Юр'єв

4. Обчислювальна структура розв'язання задач матричної алгебри методом LU-декомпозиції.
Ю.М.Юр'єв

5. Операционный базис безошибочной арифметики.
В.П.Гамаюн, Л.А.Шалаш

6. Аналіз формальних методів опису елементів інформаційних систем.
І.А.Жуков, В.Ф.Сураєв, Г.М.Кременецький, О.В.Іванкевич

7. Аналіз способів реалізації процедур фільтрації даних в інформаційних системах.
І.А.Жуков, В.І.Мазур, Г.М.Кременецький, О.В.Іванкевич

8. Методологія викладання дисциплін з прикладної інформатики іноземною мовою.
Н.Б.Фоміна

9. Обгрунтування методичного забезпечення вивчення основ програмування.
Й.Б.Чижевський, В.В.Бобровський, Ю.А.Коваль

10. Напрямки розвитку графічних процесорів та їх використання.
М.П.Тимошенко

11. Структурний підхід вирішення задач аналізу та синтезу динамічних систем.
В.П.Шибицький, С.О.Чечин

12. Структурно-физический метод моделирования электронных систем аналоговых устройств.
В.П.Шибицкий, Н.Н.Савчук, Аль-Хедр Абдуль Рахман (Сирия)

Нагору Підсекція 4.3. Комп'ютеризовані системи управління Нагору

Голова: М.А.Віноградов, завідувач кафедри, д.т.н., професор
Заступники голови: В.С.Дем'янчук, професор, д.т.н.

Секретар: І.М.Юр'єва, науковий співробітник


26 квітня, 10-00, ауд. 5-319, корп. 5

1. Напрями вдосконалення вторинної радіолокації.
І.С.Биковцев, В.С.Дем'янчук

2. Методика прогнозування економічної ефективності впровадження автоматичних систем керування повітряним рухом з використанням супутникових технологій.
Е.В.Майкова, А.Г.Матвієнко

3. Аналіз економічних аспектів впливу метеорологічних факторів на роботу авіатранспорту.
В.С.Дем'янчук, Е.В.Майкова

4. Принципи використання супутникових технологій при керуванні повітряним рухом.
В.О.Клименко, М.А.Саульян, Ю.М.Юр'єв

5. Интеграция систем обработки информации о воздушном движении на основе Интранет-технологий.
М.В.Лупандин

6. Чисельне дослідження деяких криптографічних характеристик повних відображень.
О.В.Коба, К.В.Михалевич

7. Исследование избыточности различных форматов текстовой информации.
А.И.Кизилов

8. Исследование эффективности архивации текстовой информации.
А.И.Кизилов, И.М.Юрьева

9. Графічний інтерфейс користувача системи прогнозування розповсюдження радіонуклідів у поверхневих водах.
Т.В.Шепелева, В.В.Гігіняк

10. Програмно-апаратні засоби центру комп'ютерної мережі університету.
О.Є.Лук'яненко, В.В. Ященко, С.Ф.Нестеров

11. Новые подходы в автоматизации обработки расписания занятий.
Ю.В.Лавриненко, И.А.Бескровная

12. Условия оптимальности и качества управления.
В.К.Антонов

13. Возможности для интеграции региональных систем обслуживания воздушного движения.
В.А.Полищук

14. Матриця шумових характеристик багатомірного цифрового фільтра обробки радіолокаційної інформації в інтегрованій АСОПР.
М.А.Віноградов, Н.М.Лєсна, В.І.Луцеїн

15. Автоматизація процесу контролю реакцій диспетчера при навчанні на тренажері інтегрованої АС ОПР.
Н.М.Лєсна

16. Статистичні характеристики процесу вимірювання швидкості повітряних суден в псевдокогерентному радіолокаторі з затримкою фазування.
В.І.Луцеїн

17. Організація інформаційного забезпечення автоматизованого навчального курсу.
О.О.Казаріна, О.В.Барвінський

Нагору Підсекція 4.4. Комп'ютерні інформаційні технології Нагору

Голова: О.Г.Харченко, завідувач кафедри, к.т.н., доцент
Заступники голови: М.М.Цвєтков, доцент, к.т.н.

Секретар: А.С.Мухамеджанова, асистент


26 квітня, 10-00, ауд. 6-206, корп. 6

1. Архивирование данных бортовых устройств регистрации параметрической информации.
А.И.Малежик, А.С.Остапенко, М.М.Цветков

2. Совершенствование программных комплексов контроля полетов по данным бортовых устройств регистрации.
А.И.Малежик, А.С.Остапенко, М.М.Цветков

3. Применение нестационарной теории динамических систем для анализа устойчивости системы управления полетом самолета по сигналам глиссадного радиомаяка.
А.А.Краснопольський

4. Табличная визуализация записей бортовых регистраторов полетной информации.
А.Л.Алексеев, А.О.Климов, А.С.Мухамеджанова

5. Реструктуризация записей бортовых устройств регистрации для унификации доступа к данным.
А.С.Мухамеджанова, А.О.Климов

6. Дослідження методів оцінювання вірогідності результатів контролю польоту по інформації бортових реєстраторів.
І.Е.Райчев, О.Г.Харченко

7. Ймовірносні методи оцінювання надійності програмного забезпечення контролю динамічних систем.
В.М.Гряділь

8. Порівняльна ефективність інструментальних засобів проектування корпоративних інформаційних систем.
В.А.Дрозд, О.Г.Харченко

9. Перевірка результатів статистичних гіпотез при обробці голосової інформації.
О.М.Захаренко

10. Компьютеризированная система обработки библиотечных фондов.
А.Л.Алексеев, Л.Г.Маловичко

11. Визуализация пространственного движения самолета по данным бортовых устройств регистрации.
А.А.Алексеев

12. Компьютеризированная система обработки библиотечных фондов.
Л.Г.Маловичко

13. Автоматизированный метод проектирования интерфейсных адаптеров устройств воспроизведения параметрической полетной информации.
О.A.Тихонов

Нагору Підсекція 4.5. Математичне моделювання та чисельні методи Нагору

Голова: В.Т.Мовчан, завідувач кафедри, д.т.н., професор
Заступники голови: С.О.Шквар, доцент, к.т.н.

Секрктар: В.В.Пахненко, асистент


26 квітня, 10-00, ауд. 6-212, корп. 6

1. Математичне моделювання турбулентної течії на лопатках турбомашин.
В.Т.Мовчан,В.І.Мамчук

2. Чисельне моделювання турбулентного примежевого шару з використанням однопараметричної моделі.
В.Т.Мовчан, Л.А.Романюк

3. Циркуляція дотичної швидкості в течіях з вільними поверхнями.
В.М.Буйвол

4. Теорема типу Келлога та її обернення для інтегральних модулів гладкості.
О.В.Карупу

5. Математичне моделювання турбулентних струменів на пластинах, які коливаються.
В.І.Мамчук

6. Використання чисельно-квазікомфорних відображень для побудови поля швидкостей крилового профіля.
В.І.Мамчук

7. Розпаралелювання алгоритмів розрахунку характеристик зсувних течій.
С.О.Шквар

8. Моделювання структури в'язкої рідини за кулею та циліндром з використанням рядів Полхгаммера.
Н.О.Клешня

9. Спільний тепломасобмін з потоком легкопроникної шорсткості.
Є.О.Гаєв, К.А.Гаєва

10. Оцінювання систематичних помилок величин при дослідженні процесів динаміки польоту.
В.В.Пахненко


Нагору Міжнародна науково-технічна конференція Нагору