Логотип конференціїСекції

Голова: В.П.Бабак, ректор НАУ, д.т.н., професор
Заступники голови: Б.Г.Марченко, д.т.н., професор; В.О.Хорошко, д.т.н., професор
Секретар: Д.В.Чирков, к.т.н., доцент

Нагору Підсекція 8.1. Системи захисту інформації Нагору

Голова: В.О.Хорошко, д.т.н., професор
Заступники голови: Л.М.Щербак, д.т.н., професор
Секретар: М.М.Браіловський, асистент

25 квітня, 14-00, ауд. 3-120, корпус 3


1. Проектирование защитных фильтров, эффективных в широком диапазоне частот.

В.А.Темников

  

2. Функционирование многоканальных систем защиты с раздельным принципом передачи информации.

В.А.Хорошко, Д.В.Чирков, В.Г.Шумков

  

3. Частотно-эффективные коды расширения спектра для систем мобильной связи технологии МС – CDMA.

И.А.Гепко, Н.С.Пустовит

  

4. Проблеми низькочастотної електромагнітної електророзвідки і діагностики і шляхи їх вирішення.

І.М.Бучма

  

5. Гібридні степеневі функціональні перетворювачі.

Р.А.Гордійчук, В.Б.Дудикевич, З.Р.Мичуда

   

6. Застосування рекурентних послідовностей у системах з відкритим ключем.

Ю.Є.Яремчук, В.А.Лужицький

   

7. Современные методы криптографической защиты информации.

Г.Г.Грездов

   

26 квітня, 10-00, ауд.3-120, корп. 3

   

8. Аналіз завадозахищеності типових алгоритмів входження в сінхронізм радіолінії зв’язку з псевдовипадковим перелаштуванням радіочастоти.

В.Г.Міщенко, В.Ф.Єрохін

  

9. Метод оцінки живучості підготовки рішень в мережі при ненадійних каналах зв’язку.

Л.М.Осінський, О.А.Довидьков, О.М.Мудряк

  

10. Особенности предпроектного проектирования автоматизированных информационных систем.

Ю.Я.Самохвалов, Е.М.Науменко

   

11. Підвищення ефективності аналізу цифрових потоків на основі критерію інформаційної доступності.

Б.М.Герасимов, С.М.Ніколаєв

  

12. Характеристики технических каналов утечки информации .

В.В.Ермошин

  

13. Класифікація за статистичними ознаками елементів ресурсної моделі інформаційно-обчислювальної системи .

В.О. Манжело, В.О.Ручкін

  

14. Каналы утечки информации.

А.К.Ильченко

  

15. Вопросы компьютерной безопасности.

В.П.Зинченко, Л.Н.Щербак

  

16. Защита персональных компьютеров от несанкционированного доступа к информации.

В.П.Зинченко, Л.Н.Щербак

  

17. Измерение побочных электромагнитных колебаний технических средств.

А.В.Клебан

  

18. Необходимость применения нелинейных локаторов.

В.В. Миколенко, А.В.Волочай, А.С. Врочинский

  

19. Обзор механизмов возможных атак в сети Internet с целью получения закрытой информации.

Е.В.Федотов

  

20. Комплексный подход к созданию системы защиты информации от несанкционированного доступа для сетей передачи данных .

В.Е.Курушкин

  

21. Защита от несанкционированного доступа открытых (незащищенных) каналов связи передачи информации.

А.И.Логвин, О.Е. Орлов

  

  
Нагору Підсекція 8.2. Інформаційно-вимірювальні системи Нагору

Голова: Б.Г.Марченко, д.т.н., професор
Заступники голови: В.С.Єременко, асистент
Секретар: І.А.Бороденко, ассистент

   

25 квітня, 14-00, ауд.11-302, корпус 11

   

1. Методичні аспекти викладання дісципліни “Теорія вимірювань” в технічних вузах.

Л.М. Щербак

  

2. Способи вимірювання кумулятивних фазових зсувів.

Ю.В. Куц 

  

3. Метод «максимізації» поліномів в задачах оцінки параметрів випадкових величин.

Б.Г. Марченко

  

4. Структура построения программного математического обеспечения АЭ систем.

С.Ф. Филоненко 

  

5. Непараметрический алгоритм обнаружения разладки случайного процесса в задачах обработки речевых сигналов.

И.Г.Прокопенко, К.И. Прокопенко 

   

6. Питання побудови систем діагностики виробів із композиційних матеріалів.

В.С. Єременко 

  

7. Регістрація біологічних інформаційних модусів.

Б.І. Медведенко 

  

26 квітня, 14-00, ауд.11-302, корпус 11

  

8. Дискретні періодичні процеси в технічній діагностиці електротехнічного обладнання.

Б.Г.Марченко, Р.М. Сисак 

  

9. Побудова функції середньоквадратичної регресії за допомогоюфундаментальних тригонометричних сплайнів.

Б.Г.Марченко, О.В. Денисюк

  

10. Линейные процессы авторегрессии с периодическими структурами.

В.Н.Зварич, Б.Г. Марченко

  

11. Использование первичных преобразователей на поверхностных акустических волнах в системах вибродиагностики электротехнического оборудования.

А.А.Федоза 

  

12. Модель допплерівських сигналів у вигляді лінійних векторів.

В.Ф.Нестеров 

  

13. Використання електрогідравлічного ефекту для генерації коротких діагностичних імпульсів.

Л.М.Щербак, Г.Л.Фуніков

   

14. Використання сігма-дельта аналого-цифрового перетворення в системах електрокардіографії.

О.Н.Ковальчук, Б.Г.Марченко 

  

15. Магнітна діагностика рейкової пари на основі використання інформаційних службових сигналів локомотивної сигналізації .

П.Б.Дуб, В.О.Нічога

  

16. Перспективы развития компьютерных систем диагностирования авиационных двигателей .

Е.А.Копытов, В.П.Лабедник

  

17. Оценка степени поврежденности поверхности тел методом вибрационной диагностики .

Д.И.Анпилогов

  

18. Non-destructive testing in Lithuanian Airlines.

I.Avizonis

  

19. Technical department of Lithuanian Airlines – Maintenance organization.

I.Avizonis 

   

Нагору Міжнародна науково-технічна конференція Нагору