Логотип конференціїСекції

Голова: С.С.Кіраль, к. ф. н., доцент, завідувач кафедри НАУ;
Заступники голови: М.В.Луцюк, к. п. н., доцент;
Секретар: Н.Ю.Ясакова, асистент.

Нагору Підсекція 18.1. Українська література в європейському контексті Нагору

Голова: О.Д.Гнідан, д. ф. н., професор;
Заступники голови: І.О.Денисюк, д. ф. н., професор;
Секретар: О.Г.Шостак, к. ф. н., доцент, завідувач кафедри НАУ.

25 квітня, 14-00, ауд. 8-608, корпус 8

1. Деякі аспекти нового прочитання сатири Леся Мартовича.
О.Д.Гнідан

2. Релікти старинності у поліському фольклорі.
І.О.Денисюк

3. Погляди Трохима Зіньківського на мову в контексті мовних дискусій 70 - 80-х рр. ХІХ століття.
С.С.Кіраль

4. Пошук іншого буття у творчості американських трансценденталістів.
О.Г.Шостак

5. Журнал "Українська хата" (1909 - 1914) в історії української культури ХХ століття.
С.П.Денисюк

6. Ідея європеїзації української літератури в науково-художній спадщині Павла Филиповича.
Г.Б.Райбедюк

7. Самотність у ліриці Т.Осьмачки і в екзистенціальній філософії.
Г.Л.Токмань

8. Універсальні космогонічні моделі в українській міфології та фольклорі.
М.І.Грицик

9. Інтерпретація і трансформація античного міфу в німецькій літературі кінця XVIII - початку ХІХ ст.
С.М.Скиба

10. Екзистенційність ключових образів у повісті Натанели Королевої "Сон тіні".
М.Хороб

11. Здобутки українського романтизму у творчості Г.Барвінок.
В.І.Подзігун

12. Жанрово-наративна система прози М.Чернявського.
Г.І.Земляна

13. Мала проза О.Огульчанського для дітей.
О.Будугай

14. Образна структура символу концепту "вітер" в українських народних баладах.
І.М.Грицик

15. Олекса Коломієць - майстер комедійного жанру.
С.Литвинська

16. Криза авторитетів (проблема людини як носія свідомості на матеріалі творів Н.Андрієвської).
С.Водолазька

17. Експериментальна проза 20-тих років ХХ століття.
О.М.Боярчук

18. Театральна публіцистика П.Мамонтова.
Н.О.Щур

19. Жанрово-стильові модифікації есеїстичної прози Василя Барки.
Г.Швець

20. Антропологічна проблематика прози В.Винниченка 1900 - 1910-х рр.
О.Брайко

21. Літературно-творчі взаємини І.Франка та Н.Кибальчич (за архівними матеріалами).
Н.Комарівська

22. Ономастична система художнього твору Оноре де Бальзака "Шагренева шкіра".
Л.В.Литвин

Нагору Підсекція 18.2. Українська та зарубіжна культура як засіб гуманізації навчання в технічному вузі Нагору

Голова: М.В.Луцюк, к. п. н., доцент;
Секретар: Г.А.Лісовик, к. ф. н.

25 квітня, 14-00, ауд. 8-601, корпус 8

1. Книга буття та давньосхідне культурне середовище.
М.В.Луцюк

2. Поетичний живопис Тетяни Яблонської в системі естетичного виховання.
О.В.Єременко

3. Проблема форми в "новій музиці" 1970 - 1990-х рр.: культурологічний аспект.
Б.О.Сюта

4. Національна ідентичність української драматургії 20-30-х рр. ХХ століття.
В.Працьовитий

5. Діалог культур в методичному аспекті.
С.В.Альохіна

6. Формування культури майбутнього спеціаліста в умовах технічного вузу.
Г.А.Лісовик

7. Фольклорна практика як важливий чинник формування національної свідомості студентів.
Я.Герасим

8. Ідейно-естетичні аспекти повісті Оксани Іваненко "Друкар книжок небесних".
І.В.Братусь

9. Культура, що зображує двійника "КА" фараона Тутанхамона.
О.В.Триколенко

10. Гуманістичний аспект викладання історії української та зарубіжної культури в технічно-му вузі.
Т.І.Русакова

11. Новаторська інтерпретація образу Мазепи В.Сосюрою.
Л.Білякович

12. Європеїзм Михайла Драй-Хмари.
О.Ф.Томчук

13. Концепція людини в українській прозі 20-х рр. ХХ ст.: художні принципи реалізації.
О.Романенко

14. Народовці зламу 70 - 80-х рр. ХІХ ст. і політична культура галицьких українців.
Б.Янишин

Нагору Підсекція 18.3. Загальне мовознавство та термінознавство Нагору

Голова: Л.Л. Звонська-Денисюк, к. ф. н., доцент;
Секретар: Н.Ю.Ясакова, асистент.

25 квітня, 14-00, ауд. 8-605, корпус

1. Роль української мови в новітньо-творчій освіті вищої школи.
Л.І.Мацько

2. Проблема війни і миру в "Енеїдах" І.Котляревського і Вергілія.
Л.П.Скорина

3. Переклад і калькування грецьких композиторів українською мовою.
Л.Л.Звонська-Денисюк

4. Питання функціональної еквівалентності в порівняльній лінгвістиці.
В.В.Моргун

5. До питання про контрастивне дослідження мов.
Л.В.Мазуркевич

6. Соціально-культурний аспект тексту.
О.В.Парра

7. Мовно-стилістична палітра "метафізичної поезії" М.Руденка.
Г.М.Сюта

8. Мовотворчість Б.Рубчака в контексті традиційної української поетики.
Н.І.Грицик

9. Стилістичні домінанти художнього мовлення "Чайки Дністрової".
С.Бибик

10. Деякі проблеми укладання двомовного термінологічного словника.
Н.М.Кириченко

11. Методико-лінгвістичні аспекти навчання авіаційній термінології.
Г.А.Суслова

12. Переклад українською мовою англійських авіаційних термінів.
А.В.Межжеріна

13. Внесок українських термінологів в мовознавство ХХ століття.
Л.Ф.Верхулевська

14. Стильове і стилістичне розшарування лексики.
О.М.Сидоренко

15. Український правопис: проблеми і перспективи.
З.М.Терлак

16. Вираження семантико-синтаксичних відносин допустовості у структурі складнопід-рядного речення.
Н.Ю.Ясакова

17. Інтерпретація мовних суперечностей з референцією до психічного світу людини, або Odi et amo.
Г.А.Черненко

18. Запобігання лексичній інтерференції в мовленні російсько-українських білінгів (на лексичному матеріалі офіційно-ділового стилю).
В.І.Підіпригора, Т.І.Русакова

19. Засоби вираження кількості в реченнях з кількісно-іменними словосполученнями.
Л.Г.Добровольська, В.М.Кондратюк, Т.Ф.Шапочка

20. Кінцеві дистрибутивні структури в сучасній українській мові.
С.С.Сеньков

21. Роль І.І.Срезневського у розвитку культур слов'янських народів.
С.М.Барабаш

22. Лексичні норми сучасної української літературної мови в офіційно-діловому стилі.
Г.М.Трегубова

23. Проблеми сучасної термінології.

І.М.Кочан

Нагору Підсекція 18.4. Проблеми філології та методики викладання іноземних мов Нагору

Голова: О.М.Акмалдінова, к. ф. н., професор, завідувач кафедри НАУ;
Заступники голови: О.О.Письменна, к. ф. н., доцент;
Секретар: С.П.Фатєєва, к. ф. н., доцент.

25 квітня, 14-00, ауд. 8-1307, корпус 8

1. Наукова комунікація: проблеми перекладу.
О.М.Старикова

2. Комплексне тестування у визначенні динаміки формування лінгвістичних знань.
О.М.Акмалдінова, О.О.Письменна

3. Структурно-семантичні особливості німецької авіаційної термінології та їх врахуван-ня в навчальному процесі.
О.М.Акмалдінова, Г.І.Олешко

4. Сучасні проблеми викладання іноземних мов у технічному вузі.
Т.І.Петрова

5. Етнолінгвістичний компонент у викладанні ділової англійської мови.
Є.Г.Ганиш

6. Класифікаційні можливості та перспективи наукового опису економічно-фінансової термінології.
О.М.Акмалдінова, О.О.Письменна

7. Про деякі моменти викладання ділової англійської мови у технічному вузі.
Т.О.Вакуленко

8. Технічне забезпечення навчання професійно-спрямованого діалогічного мовлення.
Є.І.Щукіна

9. Шляхи отримання і використання знань в інтелектуальних навчальних системах.
О.М.Акмалдінова, Ю.В.Зайцев

10. Соціо-культурологічний аспект викладання німецької мови в технічному вузі.
Г.Л.Лисенко

11. Запозичення, неологізм та неолексеми на матеріалі англо-французьких мовних контактів.
О.О.Письменна

12. Навчання аудіюванню письмовою розшифровкою тексту фонограм.
В.А.Каширський

13. Про оптимізацію програми з англійської мови для вищих навчальних закладів.
О.В.Ільїна

14. Іноземна мова як базовий компонент гуманітарної підготовки технічних спеціалістів.
С.А.Ісаєнко

15. Сутність педагогічної технології в процесі викладання іноземних мов.
О.С.Зубченко

16. Лексикографічний аспект нормалізації авіаційних термінів та професіоналізмів на матеріалі англійської та російської мов.
Р.О.Гільченко

17. Інтенсифікація навчання аудіюванню іноземної мови.
Б.О.Нечипоренко

18. Порівняльний аналіз американського та англійського варіантів мови.
Н.І.Іванова

19. Система вправ для роботи в фотолабораторії як засіб навчального контролю.
О.Н.Романенко

20. І.Огієнко про рідномовні обов'язки та вивчення іноземних мов.
О.В.Бугайчук

21. Навчання комунікації німецькою мовою за інтенсивною методикою.
В.В.Дубас

22. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти (за книгою Дж. Тулі "Reclaiming Education").
Х.Г.Лащенко

23. Аудіювання як перша стадія введення нового матеріалу.
О.В.Каширська

24. Системи якості в освітніх закладах.
О.Л.Бутенко

25. Англійський іменниковий артикль як лінгвістична проблема.
О.П.Ящук

Нагору Підсекція 18.5. Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів Нагору

Голова: Г.О.Аббакумова, к. ф. н., доцент;
Секретар: М.М.Бондарчук, к. ф. н., доцент.

25 квітня, 14-00, ауд. 8-607, корпус 8

1. Управління процесом навчання українській мові іноземців.
М.В.Луцюк

2. Методичне забезпечення навчання російській мові як іноземній.
Г.О.Аббакумова

3. Урахування явищ синонімії словотвірних моделей при навчанні російській мові студентів-іноземців.
Л.Г.Шпортько

4. Засоби організації самостійної роботи студентів на заняттях з мови.
Н.М.Волкова

5. Виявлення семантичної структури термінів для навчання авіаційній лексиці студентів технічних вузів.
М.М.Бондарчук

6. Наступність у формуванні лінгвістичної компетенції іноземних студентів.
В.О.Довгань

7. Письмове мовлення та його контроль як методична проблема.
О.В.Барабаш, Н.В.Волобуєва

8. Роль текстів при вивченні хімії студентами-іноземцями.
Л.А.Григор'ва, В.В.Холявко

9. Фізичний експеримент як основа викладання фізики іноземним студентам.
В.М.Туркач, Т.І.Довгодько, О.В.Барабаш

10. Викладання курсу "Основи інформатики" іноземними студентами.
П.П.Баришовець, Л.О.Ольховик

11. Використання наочності при викладанні креслення студентам-іноземцям підготовчого відділення.
Т.К.Каченюк, Р.О.Пахненко

12. Початковий етап навчання українській мові як іноземній.
Н.К.Петренко

13. Методика презентації лексичних одиниць української мови в іншомовній аудиторії.
Л.Г.Скуратівська

Нагору Підсекція 18.6. Філософія та методологія викладання гуманітарних дисциплін в технічному вузі Нагору

Голова: Е.В.Лузік, д.п.н., професор, завідувач кафедри НАУ;
Заступники голови: Н.Б.Булгакова, к.х.н., доцент;
Секретар: Г.О.Притиск, завідувач лабораторії НАУ.

25 квітня, 14-00, ауд. 8-802, корпус 8

1. Проблеми організації науково-творчої діяльності студентів у технічному університеті.
Е.В.Лузік

2. Гуманітарно-орієнтована освіта в технічному університеті.
Н.Б.Булгакова


3. Набуття професійності в технічному вузі: внутрішні протиріччя розвитку особистості.
Г.О.Притиск

4. Врахування індивідуально-типологічних особливостей менеджера в його діяльності.
М.П.Тішин

5. Психологічна адаптація першокурсників до навчального процесу у вузі.
І.С.Гічан

6. Психологічний портрет індивідуальності студента.
Н.І.Демченко

7. Антропоцентризм філософсько-педагогічної концепції П.Д.Юркевича.
І.І.Юрас

8. Проблеми управління конфліктами в організаціях.
Л.П.Мохор

9. Роль та можливості науково-технічних парків в процесі переходу до інформаційного суспільства.
Т.І.Біленко

10. Вищі органи демократичної держави (порівняльний аналіз).
Р.А.Черноног

11. Політична соціалізація особистості в умовах трансформації українського суспільства.
Т.В.Ковальова

12. Світ художньої літератури в парадигмі сучасної етнокультурної освіти.
С.Г.Барабаш

13. Співвідношення процесу інтеграції науки і культури в сучасній системі освіти та самовдосконалення особистості.
Г.С.Бондаренко
   

 

Нагору Міжнародна науково-технічна конференція Нагору